Privacyverklaring Academie voor Open Bewustzijn

ScS Regenboog AVOB

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij je persoonsgegevens. Om je te informeren hoe wij met de persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Dorle Lommatzsch – Academie voor Open Bewustzijn – KvK 17274548
Hoogvensestraat 89, 5017 CB Tilburg
06-23016358
dorle@openbewustzijn.nl

Verkrijgen van persoonsgegevens

Indien je gebruik maakt van onze diensten verstrek je ons je persoonsgegevens om jou deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij je persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van een trainingstraject.

Persoonsgegevens
De AVOB verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
• Adres gegevens (straatnaam, huisnummer, postcode)
• e-mailadres
• telefoonnummer(s) (mobiel en vast)
• IP-adres
• Gegevens over jouw activiteiten op onze website (anoniem via statistieken)
• Internetbrowser en apparaat type (anoniem via statistieken)
– bankgegevens

Doeleinden

De AVOB verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
• Het onderhouden van contact;
• Het bieden van een persoonlijk traject of groepstraject;
• Een goede en efficiënte dienstverlening;
• Beheer van het cliëntenbestand;
• Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
• Verbetering van de dienstverlening;
• Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
• Facturering;
• Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
• Marketing;
• Nakoming van wettelijke verplichtingen;
• Het voeren van geschillen;
• Het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde advertenties en informatie op de website (zie ook de tekst onder het kopje cookies);

Waarom we gegevens nodig hebben

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met de AVOB, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
  • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
  • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit de AVOB. Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van de AVOB. Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals onze Office manager, IT-leveranciers, boekhouder, mailprogramma of andere derden die worden ingeschakeld. Deze derden mogen je persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Je persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.
Wij zullen je gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Nieuwsbrieven

Via onze website kan je je aanmelden voor onze nieuwsbrief. De ingevulde persoonsgegevens (e-mailadres en de eventuele andere velden) worden door ons uitsluitend gebruikt om je onze nieuwsbrieven toe te sturen. Deze gegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Als je een nieuwsbrief ontvangt, dan kan het zijn dat ons nieuwsbriefprogramma vastlegt wanneer deze geopend wordt, en op welke links eventueel wordt geklikt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Onder elke nieuwsbrief staat een link waarmee je je direct kunt afmelden. Je zult dan geen nieuwsbrieven meer ontvangen. In elke nieuwsbrief is ook een link opgenomen waarmee je je gegevens kunt wijzigen.

Bij het afmelden kan het zijn dat je gegevens nog niet definitief verwijderd zijn. Mocht je dat willen, dan kan je ons daarom verzoeken.

Hoe lang wij je gegevens bewaren

Jouw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij je gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van jouw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen. Zoals het bewaren van de gegevens op een computer met wachtwoord.

Cookies
De AVOB gebruikt functionele en analytische cookies en géén tracking cookies. Deze website verzamelt statistische gegevens via het programma Google Analytics. Deze gegevens zijn niet herleidbaar tot individuele personen. De AVOB gebruikt deze gegevens alleen om de website aan te passen aan de wensen en voorkeuren van gebruikers. U kunt onze website dus anoniem raadplegen.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Bij je eerste bezoek aan de website ben je geïnformeerd en is er toestemming gevraagd voor het plaatsen van cookies. Deze toestemming heb je verleend door te scrollen of op OK te klikken.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.? Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar dorle@openbewustzijn.nl

Beveiliging

De AVOB hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. De AVOB heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij de AVOB toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval de AVOB gebruik maakt van de diensten van derden, zal de AVOB in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal de AVOB u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via dorle@openbewustzijn.nl.

Vragen
Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je sturen naar:

Dorle Lommatzsch
Hoogevensestraat 89, 5017CB Tilburg
06023916358
dorle@openbewustzijn.nl

Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht je er met ons niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 12 december 2022.